قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه > مقالات > تبیین بوم‌شناختی اجتماعی نزاع در مناطق حاشیه‌نشین شهر اراک

تبیین بوم‌شناختی اجتماعی نزاع در مناطق حاشیه‌نشین شهر اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده:عباس خسروانی
*دکتری جامعه‌شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی

چکیده
زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تبیین بوم‌شناختی اجتماعی نزاع در مناطق حاشیه‌نشین شهر اراک است. برای این منظور 3 مولفه اصلی بوم‌شناختی این محله‌ها یعنی تراکم جمعیت، ناهمگونی جمعیت و تراکم منازل مسکونی شناسایی و تاثیر آنها بر نزاع بررسی شد.
روش: روش پژوهش حاضر پیمایشی بوده و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش ۵۶۷۴۴ خانوار ساکن در ۹ محله حاشیه‌نشین شهر اراک بودند که تعداد ۳۷۹ نفر از این جمعیت به روش نمونه‌گیری سه مرحله‌ای سهمیه‌ای، خوشه‌ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. روایی پرسشنامه پژوهش پس از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 805/0 برآورد شد. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون تحلیل شد.
یافته‌ها: در این پژوهش سطح نزاع در مناطق حاشیه‌نشین، با میزان تراکم و ناهمگونی جمعیت و تراکم منازل مسکونی رابطه معنادار و مستقیمی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مقدار ضریب همبستگی چندگانه مدل رگرسیونی و ضریب تعیین متغیر نزاع، برابر 996/0 و 992/0 است. به عبارتی مدل رگرسیون می‌تواند به طور معنادار و مناسبی تغییرات متغیرهای وابسته را پیش بینی کند.
نتایج: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اثر عوامل تراکم جمعیت، ناهمگونی جمعیت و تراکم منازل مسکونی بر روی متغیر وابسته تحقیق، معنادار است. راهکارهای اجرایی برای حل مسئله در 2 بخش بهسازی و نوسازی محله‌ها و تامین مسکن اقشار کم‌درآمد شهری ارائه شد.

کلیدواژه‌ها:
حاشیه نشینی نزاع تراکم جمعیت تراکم منازل مسکونی ناهمگونی جمعیت

فصلنامه رهیافت پیشگیری دوره 3 شماره 1 بهار 99

مطلب پیشنهادی

شفافیت و پاسخگوئی در گرو حسابداری تعهدی ست

شهرداری اراک باید یک تصمیم جدی و جسورانه بگیرد و به سمت سیستم حسابداری تعهدی حرکت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.